Podsumowanie Walnego Zgromadzenia

logo_W dniu 11 kwietnia 2015 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Kolekcjonerów Historycznych Papierów Wartościowych. Uprzejmie zawiadamiamy, iż Walne jednomyślnie zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności w czasie jego 2-letniej kadencji oraz udzieliło absolutorium członkom władz. W ostatnim punkcie Walne Zgromadzenie wybrało władze Stowarzyszenia na kolejną kadencję. Miło jest nam poinformować, iż skład Zarządu nie uległ zmianie.