Statut

STATUT

STOWARZYSZENIA KOLEKCJONERÓW HISTORYCZNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

z  siedzibą  w Warszawie

Rozdział  I

Postanowienia ogólne

Art. 1

1. “Stowarzyszenie Kolekcjonerów Historycznych Papierów Wartościowych” zwane dalej “Stowarzyszeniem” może używać obok polskiej nazwy jej tłumaczenia.

2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Z 1989 r. Nr. 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego  Statutu.

Art. 2

Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.  Stowarzyszenie może także prowadzić swoją działalność poza granicami kraju zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami statutu.

Art. 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

Art. 4

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

Art. 5

W celu realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może współdziałać z innymi organizacjami społecznymi, naukowymi, kulturalnymi i oświatowymi oraz organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego.

Art. 6

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami statutu.

Rozdział  II

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

Art. 7

Celem Stowarzyszenia jest:

a)   zrzeszenie osób kolekcjonujących historyczne papiery wartościowe,

b)   propagowanie wszelkich form kolekcjonowania historycznych papierów wartościowych,

c) świadczenie członkom Stowarzyszenia pomocy w rozwijaniu i uzupełnianiu ich kolekcji historycznych papierów wartościowych,

d)   popularyzacja wiedzy fachowej o historycznych papierach wartościowych,

e)   współdziałanie z innymi organizacjami w zakresie upowszechniania kolekcjonerstwa historycznych papierów wartościowych,

f)   reprezentowanie idei kolekcjonerstwa historycznych papierów wartościowych wobec władz polskich i na forum międzynarodowym.

Art. 8

Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:

a)   udzielanie porad i pomocy w kolekcjonerstwie historycznych papierów wartościowych,

b)   prowadzenie fachowych bibliotek i dokumentacji,

c)   organizowanie wystaw, aukcji, giełd i prelekcji,

d)   prowadzenie i wydawanie katalogu kolekcjonerów i kolekcji historycznych papierów wartościowych,

e)   wydawanie własnych opracowań zbiorów specjalistycznych, folderów i innych wydawnictw propagujących idee Stowarzyszenia.

Art. 9

Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może jednak zatrudniać pracowników.

Rozdział  III

Członkowie  Stowarzyszenia

Art. 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :

a)   zwyczajnych

b)   honorowych

c)   wspierających

Art. 11

1. Członkiem Stowarzyszenia może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który:

1)  popiera cele Stowarzyszenia,

2)  złoży deklarację członkowską,

3)  przedstawi rekomendację co najmniej jednego członka Stowarzyszenia

2. Deklaracja zawiera zobowiązanie kandydata do przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

3. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do Stowarzyszenia bez prawa udziału w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu Członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.

Art. 12

Założyciele Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o zarejestrowaniu Stowarzyszenia.

Art. 13

Członków zwyczajnych przyjmuje zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów.

Art. 14

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do :

a)   uczestniczenia we wszelkich formach działalności Stowarzyszenia,

b)   wybierania władz Stowarzyszenia i udziału w tych władzach,

c)   korzystanie z pomocy Stowarzyszenia w zakresie realizacji zadań statutowych,

d)   korzystania z pomieszczeń, urządzeń i zbiorów Stowarzyszenia.

Art. 15

Członek zwyczajny ma obowiązek :

a)     brać aktywny udział w pracach Stowarzyszenia i realizować jego cele statutowe

b)     przestrzegania statutu Stowarzyszenia oraz wydanych na jego podstawie regulaminów i uchwał, a także innych decyzji władz Stowarzyszenia,

c)   regularnie opłacać składki członkowskie.

Art. 16

1. Członkostwo honorowe Stowarzyszenia nadawane jest za szczególne zasługi w rozwoju kolekcjonerstwa historycznych papierów wartościowych. Decyzję w tej sprawie podejmuje Walne Zgromadzenie Członków (Przedstawicieli) na Wniosek Zarządu Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe może być nadane :

a)   członkom zwyczajnym Stowarzyszenia,

b)   członkom wspierającym,

c)   innym osobom, które położyły szczególne zasługi w rozwoju kolekcjonerstwa historycznych papierów wartościowych.

2. Członkowie honorowi Stowarzyszenia posiadają wszelkie prawa członków zwyczajnych, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku opłacania składek.

Art. 17

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być każda krajowa lub zagraniczna osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana udzielaniem pomocy materialnej Stowarzyszeniu w realizacji jego celów, która złoży w tej sprawie oświadczenie woli Zarządowi Stowarzyszenia. Zarząd podejmie uchwałę o przyjęciu tej osoby w poczet członków wspierających.

2. Członkowie wspierający Stowarzyszenia posiadają wszelkie prawa członków zwyczajnych, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

Art. 18

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek :

a)   oświadczenia członka o wystąpieniu ze Stowarzyszenia zgłoszonego Zarządowi na piśmie,

b)   skreślenia przez Zarząd w przypadku zalegania z opłatą składek członkowskich, pomimo pisemnego upomnienia, przez co najmniej 12 miesięcy pomimo pisemnego upomnienia lub prawomocnego skazania wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów lub na karę dodatkową utraty praw publicznych

c)   wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego w przypadku popełnienia czynu sprzecznego ze statutem lub uchybiającego godności członka Stowarzyszenia,

d)   śmierci członka.

Art. 19

1.   Od decyzji Zarządu o skreśleniu członka, przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków (Przedstawicieli).

2.   Odwołanie winno być wniesione na piśmie w ciągu 30 dni od daty doręczenia decyzji.

3.   Przywrócenie członkostwa może nastąpić z zachowaniem jego ciągłości po opłaceniu zaległych składek.

Art. 20

Ustanie członkostwa w przypadku członka wspierającego następuje na skutek:

a)   dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego Zarządowi na piśmie,

b)   skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku zaprzestania realizacji zadeklarowanych na rzecz Stowarzyszenia świadczeń przez okres 12 miesięcy,

c)   śmierci członka wspierającego bądź rozwiązania osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.

Art. 21

Członkostwo honorowe ustaje w razie:

a)  dobrowolnego zrzeczenia się tej godności,

b)  pozbawienie tej godności uchwałą Walnego Zgromadzenia na wniosek Zarządu po zaopiniowaniu przez Sąd Koleżeński.

Rozdział  IV

Władze Stowarzyszenia

Art. 22

1.   Władzami Stowarzyszenia są :

a)   Walne Zgromadzenie Członków, a w przypadku gdy liczba członków Stowarzyszenia będzie większa niż 200 osób –  Walne Zgromadzenie Przedstawicieli,

b)   Zarząd,

c)   Komisja Rewizyjna,

d)   Sąd Koleżeński.

2.  Kadencja władz trwa dwa lata.

3.   Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym.

4.   Stowarzyszenie ma prawo powoływania kół terenowych.

Walne Zgromadzenie Członków (Przedstawicieli)

Art. 23

Walne Zgromadzenie Członków (Przedstawicieli) jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

Art. 24

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy :

1.   określanie zasadniczych kierunków działania Stowarzyszenia,

2.   przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań z działalności władz Stowarzyszenia,

  1. wybór przewodniczącego i członków Zarządu,
  2. wybór Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
  3. uchwalanie Statutu, regulaminów władz Stowarzyszenia oraz regulaminów wyboru do władz Stowarzyszenia, a także ich nowelizacja,
  4. uchwalanie regulaminu działania kół terenowych,

7.   określanie wysokości składek członkowskich,

8.   nadawanie i pozbawianie honorowego członkostwa,

9.   rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu o skreśleniu członka,

10.  podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia,

11.  udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium Zarządowi,

12.  rozpatrywanie wniosków zgłaszanych na Zgromadzeniu i podejmowaniu uchwał w tych sprawach,

13.  podejmowanie innych niezbędnych uchwał.

Art. 25

1.   Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2.   Zwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej raz na rok, nie później niż do 30 czerwca danego roku.

3.   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:

a)   z własnej inicjatywy,

b)   na podstawie pisemnego żądania co najmniej 1/3 członków (przedstawicieli) Stowarzyszenia,

c)   na wniosek Komisji Rewizyjnej.

4.   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zarząd żądania na piśmie.

5.   O zwoływanym Walnego Zgromadzenia, miejscu odbycia i terminie, powiadamia się wszystkich członków (przedstawicieli) co najmniej na 14 dni przed planowanym Walnym Zgromadzeniem, podając porządek obrad.

6.   O ile statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków (przedstawicieli).

Art. 26

Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym mają osoby zaproszone przez Zarząd.

Art. 27

1.   Zarząd Stowarzyszenia obowiązany jest do opublikowania w sposób przyjęty, treści uchwał w terminie jednego miesiąca od daty zamknięcia Walnego Zgromadzenia.

2.   Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków od dnia opublikowania treści uchwał.

Zarząd

Art. 28

1.   Zarząd składa się co najmniej z 5 osób wybranych na Walnym Zgromadzeniu.

2.   Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie zastępcę przewodniczącego, skarbnika oraz sekretarza.

3.  Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

4.   Do kompetencji Zarządu należy również :

a) uchwalenie okresowych planów działania i budżetu Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie ich wykonania,

b)   sporządzanie preliminarza wydatków,

c)   przyjmowanie i skreślanie członków,

d)   rozpatrywanie odwołań członków od uchwał Zarządu,

e)   sporządzenie na Walne Zgromadzenie wniosków dotyczących nadawania honorowego członkostwa,

f)   uchwalanie regulaminu wyboru przedstawiciel, w przypadku o którym mowa w art. 22 ust. 1 lit. a,

g)   powoływanie kół terenowych, sekcji specjalistycznych, zespołów i komisji oraz koordynowanie ich działalności,

h)   zarządzanie majątkiem i finansami Stowarzyszenia.

5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Przewodniczący nie rzadziej niż raz na kwartał.

6.   Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków, w tym Przewodniczącego lub jego zastępcy.

Art. 29

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu, w tym Przewodniczącego lub jego zastępcy.

Komisja    Rewizyjna

Art. 30

1.   Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.

2.   Komisja wybiera ze swego grona :  Przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.

3.   Komisja Rewizyjna jest powołana do kontrolowania przynajmniej raz w roku  –  całokształtu działalności Stowarzyszenia i Zarządu ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.

4.   Komisja stawia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wniosek w sprawie absolutorium dla Zarządu.

5.   Komisja przekłada Zarządowi swoje wnioski i postulaty.

6. Członkowie Komisji mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

7.   Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów.

Sąd   Koleżeński

Art. 31

1.   Sąd Koleżeński składa się z 3 członków i wybiera ze swego składu przewodniczącego i sekretarza.

  1. Do zakresu działania Sądu należy:

a)    rozpatrywanie spraw członków Stowarzyszenia dotyczących nieprzestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

b)    rozpatrywanie spraw członków Stowarzyszenia dotyczących uchybienia godności członka Stowarzyszenia

c)    opiniowanie wniosku Zarządu o pozbawienie godności członka honorowego.

3.   Sąd może orzekać kary :

a)   upomnienia,

b)   nagany

c)   zawieszenia w prawach członka na okres do 1 roku,

d)   wykluczenia ze Stowarzyszenia.

4.   Orzeczenia sądu są ostateczne.

5.   Uchwały Sądu zapadają zwykłą większością głosów w obecności pełnego składu Sądu.

Rozdział  V

Koła    Terenowe

Art. 32

1. W oparciu o statut mogą być tworzone koła terenowe Stowarzyszenia.

2.   Koło powstaje z chwilą zadeklarowania działalności kolekcjonerskiej w Stowarzyszeniu przez co najmniej 20 osób za zgodą Zarządu Stowarzyszenia.

2.   Koło spośród swoich członków wybiera przewodniczącego i sekretarza, a decyzję tę zatwierdza Zarząd.

3.   Koło działa na podstawie sporządzonego przez siebie planu rocznego uzgodnionego z Zarządem.

Rozdział  VI

Majątek    i   fundusze   Stowarzyszenia

Art. 33

1.   Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne oraz inne prawa majątkowe nabyte przez Stowarzyszenie w czasie jego działalności.

2.   Na dochody Stowarzyszenia składają się :

a)  składki członkowskie,

b)  dotacje,

c)  darowizny, spadki i zapisy,

d)  dochody z działalności statutowej,

e)  dochody z działalności gospodarczej.

Art. 34

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach prawa, z tym że dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji jego celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków.

Art. 35

1.   Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia dysponuje Zarząd w ramach preliminarza budżetowego.

2.   Zobowiązania finansowe i majątkowe w imieniu Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

Art. 36

Wszystkie decyzje w zakresie dyspozycji majątkiem nieruchomym wymagają zgody Walnego Zgromadzenia.

Rozdział  VII

Postanowienia    końcowe

Art. 37

Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 3/4 głosów.

Art. 38

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 3/4 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków (przedstawicieli) uprawnionych do głosowania.

2.   W razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie decyduje o przeznaczeniu majątku oraz powołuje Komisję Likwidacyjną lub powierza te czynności dotychczasowemu Zarządowi.

3.   Uchwała o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia podlega zatwierdzeniu przez sąd rejestrowy.